[In trang]
Thông báo kết luận của Chính phủ về việc chuyển A0 về Bộ Công Thương
Thứ hai, 07/08/2023 - 08:54
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang liên quan đến việc chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công Thương.
Trong thông báo kết luận: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và EVN tiếp tục thực hiện khẩn trương, tích cực, chủ động phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng chuyển A0 về Bộ Công Thương.
Kế hoạch Chính phủ đề ra là: Phấn đấu để Thủ tướng Chính phủ có thể phê duyệt chủ trương đối với Đề án tách A0 thành lập doanh nghiệp mới và phương án chuyển giao từ Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về Bộ Công Thương trước ngày 30/8/2023.
Theo đó, Chính phủ giao các đơn vị liên quan xây dựng ngay cơ chế tài chính bảo đảm kinh phí hoạt động cho doanh nghiệp A0 từ khi được tách khỏi EVN.
Cụ thể, Bộ Tài chính hướng dẫn phương án bảo đảm kinh phí hoạt động cho doanh nghiệp A0 ít nhất đến hết năm 2023. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất xử lý, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trước ngày 10/8/2023.
Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất cơ chế tài chính tạo nguồn thu cho doanh nghiệp A0 (giai đoạn từ 1/1/2024 đến khi Luật Giá sửa đổi có hiệu lực), bảo đảm sau khi tách được vận hành liên tục, hiệu quả.
Mặt khác, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của 2 Nghị định 96 và Nghị định 26 trước ngày 15/8/2023. Cùng với đó là chủ động theo thẩm quyền, hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ để triển khai ngay sau khi hoàn thành chuyển giao A0 về Bộ Công thương. (Lưu ý các văn bản pháp luật theo đề xuất của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và EVN tại Văn bản số 1576, ngày 2/8/2023).
Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định theo đề xuất của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp theo quy định. (Lưu ý, cần có ý kiến cụ thể về nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tách A0 để thành lập doanh nghiệp mới, gửi Uỷ ban chậm nhất ngày 15/8/2023).
Nhiệm vụ của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp là chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành phương án chuyển giao và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển giao, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/8/2023.
Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Bộ Công Thương chủ động phối hợp với EVN rà soát kỹ các cơ chế đối với hoạt động của tập đoàn có thể bị tác động sau khi tách A0 chuyển về Bộ Công Thương. Việc này nhằm không để phát sinh vướng mắc, nhất là các nội dung liên quan Chính phủ, hoặc tranh chấp quốc tế (các chủ nợ quốc tế của EVN, các hợp đồng BOT được Chính phủ bảo lãnh…)./.
Theo Tạp chí Năng lượng Việt Nam