[In trang]
Quyết định 241/QĐ-ĐTĐL Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Điều tiết điện lực
Thứ năm, 17/08/2023 - 14:40
Quyết định 241/QĐ-ĐTĐL Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Điều tiết điện lực
Nội dung Quyết định 241/QĐ-ĐTĐL xem tại đây.