Kết quả 1-20 trong 1134 giấy phép

Giấy cấp phép số: 197/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/11/2018

01/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 196/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/10/2018

31/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 194/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/10/2018

29/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 195/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/10/2018

26/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 191/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/10/2018

25/10/2028

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 192/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/10/2018

25/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 193/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/10/2018

25/10/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 188/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/10/2018

23/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 189/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/10/2018

23/10/2023

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 190/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/10/2018

31/12/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 187/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/10/2018

22/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 184/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/10/2018

19/10/2028

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 185/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/10/2018

09/11/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 186/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/10/2018

11/08/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 182/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/10/2018

18/10/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 183/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/10/2018

14/03/2021

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 179/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/10/2018

09/10/2028

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 180/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/10/2018

19/10/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 181/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/10/2018

09/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 177/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

04/10/2018

04/10/2023

Cấp mới