Kết quả 1-20 trong 417 giấy phép

Giấy cấp phép số: 243/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

18/07/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 200/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/11/2018

06/08/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 190/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/10/2018

31/12/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 162/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

21/08/2018

21/08/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 158/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/08/2018

20/08/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 148/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/08/2018

06/08/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 149/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/08/2018

06/08/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 145/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/08/2018

01/08/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 142/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/07/2018

31/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 143/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/07/2018

31/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 139/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/07/2018

27/07/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 137/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/07/2018

23/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 134/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/07/2018

18/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 136/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/07/2018

18/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 128/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/07/2018

17/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 129/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/07/2018

17/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 130/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/07/2018

17/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 125/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/07/2018

06/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 114/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/06/2018

30/06/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 112/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/06/2018

22/06/2019

Cấp mới