Kết quả 1-20 trong 295 giấy phép

Giấy cấp phép số: 79/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/04/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 148/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/12/2017

14/03/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 113/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/11/2017

10/11/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 115/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/11/2017

09/11/2018

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 112/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/11/2017

09/11/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 108/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/11/2017

06/11/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 104/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/10/2017

26/10/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 101/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/10/2017

19/10/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 98/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/10/2017

13/10/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 91/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/09/2017

29/09/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 90/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/09/2017

25/09/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 85/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/09/2017

01/09/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 83/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/08/2017

30/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 84/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/08/2017

30/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 79/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/08/2017

24/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 80/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/08/2017

24/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 77/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/08/2017

23/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 72/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/08/2017

16/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 70/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/08/2017

14/08/2018

Cấp mới