Kết quả 1-20 trong 487 giấy phép

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 15/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 19/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 12/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/01/2019

11/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 07/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/01/2019

08/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 08/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/01/2019

23/10/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 243/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

18/07/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 236/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/12/2018

24/12/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 235/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/12/2018

20/12/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 229/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/12/2018

13/12/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 224/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/11/2018

29/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 220/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/11/2018

26/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 209/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/11/2018

20/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 213/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/11/2018

20/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 203/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/11/2018

12/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 202/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/11/2018

09/11/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 200/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/11/2018

06/08/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 197/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/11/2018

01/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 196/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/10/2018

31/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 194/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/10/2018

29/10/2019

Cấp mới