Kết quả 1-20 trong 400 giấy phép

Giấy cấp phép số: 243/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

18/07/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 190/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/10/2018

31/12/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 134/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/07/2018

18/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 136/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/07/2018

18/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 128/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/07/2018

17/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 129/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/07/2018

17/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 130/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/07/2018

17/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 125/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/07/2018

06/07/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 114/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/06/2018

30/06/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 112/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/06/2018

22/06/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 106/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

15/06/2018

15/06/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 102/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/06/2018

08/06/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 103/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/06/2018

08/06/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 104/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/06/2018

08/06/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 98/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

04/06/2018

04/06/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 100/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

04/06/2018

04/06/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 97/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/05/2018

31/05/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 95/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2018

30/05/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 96/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 96/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi