Kết quả 1-20 trong 240 giấy phép

Giấy cấp phép số: 148/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/12/2017

14/03/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 17/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/03/2017

07/03/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/02/2017

16/02/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 09/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/01/2017

18/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 08/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/01/2017

17/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 05/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/01/2017

12/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 07/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/01/2017

12/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 03/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/01/2017

11/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 187/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

28/11/2016

28/11/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 166/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/10/2016

10/10/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 167/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/10/2016

10/10/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 165/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/10/2016

30/12/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 125/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/09/2016

19/09/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 124/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/09/2016

09/09/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 119/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/09/2016

21/11/2016

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 111/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/08/2016

11/08/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 107/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/08/2016

01/08/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 105/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

21/07/2016

21/07/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 100/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/07/2016

20/07/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 96/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/07/2016

12/07/2017

Cấp mới