Kết quả 1-20 trong 261 giấy phép

Giấy cấp phép số: 148/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/12/2017

14/03/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 47/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/05/2017

29/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 42/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/05/2017

11/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 40/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/05/2017

10/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 39/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

05/05/2017

05/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 33/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 34/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 35/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 17/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/03/2017

07/03/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/02/2017

16/02/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 09/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/01/2017

18/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 08/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/01/2017

17/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 05/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/01/2017

12/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 07/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/01/2017

12/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 03/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/01/2017

11/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 187/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

28/11/2016

28/11/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 166/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/10/2016

10/10/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 167/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/10/2016

10/10/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 165/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/10/2016

30/12/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 125/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/09/2016

19/09/2017

Cấp mới