Kết quả 1-20 trong 673 giấy phép

Giấy cấp phép số: 88/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/05/2018

11/05/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 79/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/04/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 78/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/04/2018

18/04/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 74/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/04/2018

13/04/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 73/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/04/2018

12/04/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 63/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/04/2018

01/03/2021

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 67/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/04/2018

02/04/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 61/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/03/2018

26/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 57/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/03/2018

22/03/2023

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 58/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/03/2018

22/03/2023

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 59/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/03/2018

22/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 60/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/03/2018

22/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 54/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/03/2018

16/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 49/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/03/2018

14/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 51/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/03/2018

14/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 47/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/03/2018

12/03/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 44/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/03/2018

08/03/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 42/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/03/2018

06/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 41/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/03/2018

01/03/2023

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 40/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

28/02/2018

02/10/2019

Cấp sửa đổi