Kết quả 1-20 trong 512 giấy phép

Giấy cấp phép số: 84/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

05/04/2019

05/04/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 83/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

04/04/2019

04/04/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 78/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

21/03/2019

21/03/2020

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 74/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/03/2019

18/03/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 65/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/03/2019

12/03/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 52/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/03/2019

01/03/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 50/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/02/2019

26/02/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 51/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/02/2019

26/02/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 37/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/02/2019

01/02/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 39/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/02/2019

01/02/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 34/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/01/2019

31/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 32/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/01/2019

30/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 33/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/01/2019

30/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 29/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/01/2019

29/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 15/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 19/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 12/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/01/2019

11/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 07/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/01/2019

08/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 08/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/01/2019

23/10/2019

Cấp sửa đổi