Kết quả 1-20 trong 217 giấy phép

Giấy cấp phép số: 166/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/10/2016

10/10/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 167/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/10/2016

10/10/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 125/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/09/2016

19/09/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 124/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/09/2016

09/09/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 119/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/09/2016

21/11/2016

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 111/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/08/2016

11/08/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 107/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/08/2016

01/08/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 105/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

21/07/2016

21/07/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 100/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/07/2016

20/07/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 96/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/07/2016

12/07/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 94/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/07/2016

31/03/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 85/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/06/2016

02/06/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 75/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/05/2016

12/05/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 69/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

15/04/2016

15/04/2017

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 57/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/04/2016

11/04/2017

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 59/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/04/2016

11/04/2017

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 61/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/04/2016

08/04/2017

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 53/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/03/2016

01/08/2016

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 52/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/03/2016

17/03/2017

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 45/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/03/2016

11/03/2017

Cấp bổ sung