Kết quả 1-20 trong 283 giấy phép

Giấy cấp phép số: 148/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/12/2017

14/03/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 85/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/09/2017

01/09/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 83/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/08/2017

30/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 84/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/08/2017

30/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 79/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/08/2017

24/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 80/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/08/2017

24/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 77/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/08/2017

23/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 72/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/08/2017

16/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 70/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/08/2017

14/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 68/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/08/2017

11/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 69/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/08/2017

11/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 65/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/07/2017

31/07/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 63/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/07/2017

25/07/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 47/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/05/2017

29/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 42/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/05/2017

11/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 40/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/05/2017

10/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 39/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

05/05/2017

05/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 33/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 34/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 35/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới