Kết quả 1-20 trong 322 giấy phép

Giấy cấp phép số: 190/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/10/2018

31/12/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 96/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 96/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 79/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/04/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/01/2018

19/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 13/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2018

16/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 11/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/01/2018

12/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 04/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

04/01/2018

04/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 05/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

04/01/2018

04/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 148/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/12/2017

14/03/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 149/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/12/2017

29/12/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 147/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

28/12/2017

28/12/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 146/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/12/2017

24/11/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 129/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

28/11/2017

28/11/2018

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 125/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/11/2017

24/11/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 120/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

21/11/2017

21/11/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 117/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/11/2017

20/11/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 116/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

15/11/2017

15/11/2018

Cấp mới