Kết quả 1-20 trong 354 giấy phép

Giấy cấp phép số: 190/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/10/2018

31/12/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 96/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 96/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 79/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/04/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 54/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/03/2018

16/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 49/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/03/2018

14/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 51/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/03/2018

14/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 42/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/03/2018

06/03/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 37/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/02/2018

26/02/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 36/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/02/2018

13/02/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 34/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/02/2018

13/02/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 35/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/02/2018

12/02/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 33/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/02/2018

12/02/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 28/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/02/2018

09/02/2019

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 26/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/02/2018

08/02/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 20/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/02/2018

02/02/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 17/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/01/2018

30/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 16/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/01/2018

23/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/01/2018

19/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 13/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2018

16/01/2019

Cấp mới