Kết quả 1-20 trong 792 giấy phép

Giấy cấp phép số: 27/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/01/2019

29/01/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 29/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/01/2019

29/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 30/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/01/2019

10/09/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 28/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/01/2019

25/01/2024

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 25/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/01/2019

23/01/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 26/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/01/2019

14/08/2027

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 24/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/01/2019

22/01/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 20/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/01/2019

18/01/2029

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 22/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/01/2019

18/01/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 23/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/01/2019

19/01/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 15/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 16/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2024

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 17/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

20/05/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 18/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2029

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 19/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 13/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

15/01/2019

15/01/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 12/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/01/2019

11/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 10/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/01/2019

23/03/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 11/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/01/2019

23/03/2028

Cấp sửa đổi