Kết quả 1-20 trong 703 giấy phép

Giấy cấp phép số: 148/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/12/2017

14/03/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 149/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/12/2017

29/12/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 147/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

28/12/2017

28/12/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 146/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/12/2017

24/11/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 142/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/12/2017

19/05/2021

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 143/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/12/2017

22/12/2022

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 144/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/12/2017

16/05/2021

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 145/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/12/2017

06/10/2026

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 141/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

21/12/2017

18/01/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 137/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

15/12/2017

20/05/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 138/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

15/12/2017

26/11/2022

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 140/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

15/12/2017

15/12/2022

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 136/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/12/2017

14/12/2022

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 133/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/12/2017

20/01/2026

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 134/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/12/2017

02/10/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 135/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/12/2017

12/01/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 131/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/12/2017

11/12/2027

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 132/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/12/2017

08/12/2027

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 130/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/12/2017

06/12/2027

Cấp mới