Kết quả 1-20 trong 615 giấy phép

Giấy cấp phép số: 47/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/05/2017

29/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 46/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/05/2017

26/05/2022

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 45/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/05/2017

31/12/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 44/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

15/05/2017

15/05/2022

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 41/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/05/2017

11/05/2026

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 42/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/05/2017

11/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 43/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/05/2017

11/05/2022

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 40/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/05/2017

10/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 37/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

05/05/2017

05/05/2026

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 38/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

05/05/2017

30/10/2025

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 39/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

05/05/2017

05/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 32/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2022

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 33/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 34/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 35/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 36/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

30/09/2021

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 30/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/04/2017

18/04/2025

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 31/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/04/2017

18/04/2026

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 29/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/04/2017

13/04/2022

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 28/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/04/2017

10/04/2022

Cấp mới