Nắng nóng tiếp tục kéo dài - Đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2020 còn nhiều thách thức

Định hướng xây dựng Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam
Định hướng xây dựng Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam

Phát triển thị trường điện cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ đã được quy định tại Luật Điện lực và Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh là cấp độ phát triển...