Phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn EVN đến năm 2030.