Kết quả 1-20 trong 67 văn bản

Luật 12/2017/QH14

Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

26/07/2022

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật 03/2022/QH-15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

11/01/2022

01/03/2022

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH

VBHN Luật Xử lý VPHC

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2020

07/12/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất VBHN so 31/VBHN-VPQH

VBHN Luật Xử lý VPHC

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2020

07/12/2020

Còn hiệu lực

Luật 72/2020/QH14

Luật Bảo vệ môi trường

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

17/11/2020

01/01/2022

Còn hiệu lực

Luật 70/2020/QH14

Luật Thỏa thuận Quốc tế 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

13/11/2020

01/07/2021

Còn hiệu lực

Luật 68/2020/QH14

Luật Cư trú

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

13/11/2020

01/07/2021

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất Luật Phòng chống tham nhũng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

15/07/2020

15/07/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH

VBHN Luật Ban hành VB QPPL

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

15/07/2020

15/07/2020

Còn hiệu lực

Luật 63/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật BHVBQPPL

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

18/06/2020

01/01/2021

Còn hiệu lực

Luật 64/2020/QH14

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

18/06/2020

01/01/2021

Còn hiệu lực

Luật 61/2020/QH14

Luật Đầu tư

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

17/06/2020

01/01/2021

Còn hiệu lực

Luật 59/2020/QH14

Luật Doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

17/06/2020

01/01/2021

Còn hiệu lực

Luật 62/2020/QH14

Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

17/06/2020

01/01/2021

Còn hiệu lực

Luật 45/2019/QH14

Bộ Luật Lao động

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

20/11/2019

01/01/2021

Còn hiệu lực

Luật 38/2019/QH-14

Luật Quản lý thuế

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

13/06/2019

01/07/2020

Còn hiệu lực

Luật 39/2019/QH14

Luật Đầu tư công

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

13/06/2019

01/01/2020

Còn hiệu lực

Luật 36/2018/QH14

Luật Phòng chống tham nhũng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

20/11/2018

01/07/2019

Còn hiệu lực