Kết quả 1-20 trong 50 văn bản

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT (năm 2019)

VBHN Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

03/01/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT (năm 2019)

Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

03/01/2020

Còn hiệu lực

Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Quy trình lập KHVHHTĐ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

01/10/2018

01/10/2018

Còn hiệu lực