Kết quả 1-20 trong 49 văn bản

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT

VBHN 20/VBHN-BCT quy định hệ thống điện phân phối

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT

VBHN 21/VBHN-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL

Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL Quy trình thử nghiệm và giám sát thử nghiệm

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

26/03/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực