Kết quả 1-9 trong 9 văn bản

Luật 03/2022/QH-15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

11/01/2022

01/03/2022

Còn hiệu lực

Luật 24/2012/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

20/11/2012

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật 50/2010/QH

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

17/06/2010

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật 60/2005/QH

Luật Doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

29/11/2005

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật 52/2005/QH

Luật Bảo vệ môi trường

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

29/11/2005

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật 28/2004/QH

Luật Điện lực

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

03/12/2004

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật Luật Kế toán

Luật Kế toán

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

17/06/2003

Đang cập nhật

Hết hiệu lực

Luật 27/2001/QH

Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

29/06/2001

Đang cập nhật

Còn hiệu lực