Kết quả 1-20 trong 959 giấy phép

Giấy cấp phép số: 20/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/02/2018

02/02/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 22/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/02/2018

02/02/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 19/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/01/2018

31/01/2022

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 17/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/01/2018

30/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 18/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/01/2018

16/02/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 15/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/01/2018

24/01/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 16/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/01/2018

23/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/01/2018

19/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 12/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2018

16/01/2023

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 13/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2018

16/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 10/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/01/2018

27/12/2025

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 11/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/01/2018

12/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 08/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/01/2018

10/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 09/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/01/2018

17/08/2026

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 06/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/01/2018

08/01/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 03/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

05/01/2018

05/01/2022

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 04/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

04/01/2018

04/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 05/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

04/01/2018

04/01/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 01/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

04/01/2018

06/12/2027

Cấp sửa đổi