Kết quả 1-20 trong 1353 giấy phép

Giấy cấp phép số: 171/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/06/2019

03/06/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 172/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/06/2019

03/06/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 173/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/06/2019

03/06/2029

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 174/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/06/2019

03/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 167/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/05/2019

31/05/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 169/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/05/2019

31/05/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 170/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/05/2019

31/05/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 162/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2019

30/05/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 163/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2019

03/01/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 164/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2019

30/05/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 165/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2019

30/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 161/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/05/2019

29/05/2029

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 156/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/05/2019

24/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 157/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/05/2019

24/05/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 159/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/05/2019

24/05/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 151/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/05/2019

23/05/2029

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 152/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/05/2019

23/05/2029

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 153/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/05/2019

23/05/2020

Cấp mới