Kết quả 1-20 trong 1194 giấy phép

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/01/2019

16/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 13/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

15/01/2019

15/01/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 12/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/01/2019

11/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 10/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/01/2019

23/03/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 11/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/01/2019

23/03/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 06/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/01/2019

08/01/2024

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 07/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/01/2019

08/01/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 08/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/01/2019

23/10/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 01/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/01/2019

02/02/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 02/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/01/2019

03/01/2024

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 03/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/01/2019

03/01/2024

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 04/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/01/2019

03/01/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 05/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/01/2019

12/01/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 240/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

29/12/2027

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 241/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

27/12/2027

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 242/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

27/12/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 243/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

18/07/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 238/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/12/2018

18/10/2026

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 239/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/12/2018

31/12/2020

Cấp sửa đổi