Kết quả 1-20 trong 1028 giấy phép

Giấy cấp phép số: 90/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/05/2018

17/05/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 88/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/05/2018

11/05/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 89/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/05/2018

11/05/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 87/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/05/2018

03/05/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 82/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/04/2018

27/04/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 83/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/04/2018

29/05/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 84/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/04/2018

27/04/2028

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 85/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/04/2018

27/04/2028

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 86/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/04/2018

23/06/2026

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 81/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/04/2018

06/04/2026

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 79/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/04/2018

30/10/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 80/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/04/2018

19/04/2023

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 77/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/04/2018

20/04/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 78/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/04/2018

18/04/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 75/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/04/2018

16/04/2028

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 76/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/04/2018

16/04/2023

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 74/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/04/2018

13/04/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 73/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/04/2018

12/04/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 72/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/04/2018

09/04/2023

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 71/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/04/2018

03/04/2027

Cấp sửa đổi