Chức năng nhiệm vụ Cục Điều tiết điện lực

Cục Điều tiết điện lực là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương được thành lập theo Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 và được bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Cục Điều tiết điện lực có chức năng chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và đảm bảo tính công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Cục Điều tiết điện lực thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

I. Xây dựng và điều tiết thị trường điện lực

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền:Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức ngành điện cho phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hoặc ban hành:

- Các quy định về thị trường điện, bao gồm: Quy định vận hành thị trường điện; quy định giám sát vận hành thị trường điện; quy định đo đếm điện năng;

- Đề án thiết kế mô hình thị trường điện cạnh tranh các cấp độ;

- Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh các cấp độ;

- Giám sát vận hành và điều tiết hoạt động của thị trường điện lực cạnh tranh nhằm bảo đảm hoạt động minh bạch của thị trường điện lực.

II. Điều tiết giá điện

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền:

a) Quy định cơ chế điều chỉnh giá bán điện;

b) Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;

c) Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hoặc ban hành:

- Các quy định về phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và ban hành các loại khung giá, giá, phí và chi phí trong hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật; quy định về trình tự, thủ tục lập báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện của các đơn vị điện lực, quy định áp dụng hợp đồng mua bán điện mẫu;

- Tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật phục vụ cho tính toán các loại khung giá, giá, phí chi phí trong hoạt động điện lực; tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống điện hiện đại hóa, lưới điện thông minh.

3. Thẩm định và ban hành theo thẩm quyền khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí phân phối - bán lẻ điện, chi phí quản lý ngành, phí điều độ vận hành hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện, giá chi phí tránh được.

4. Thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch giá thành các đơn vị truyền tải, các đơn vị phân phối – bán lẻ trong chu kỳ điều tiết giá truyền tải điện và giá phân phối – bán lẻ điện để phục vụ tính toán điều chỉnh giá điện.

5. Kiểm tra hợp đồng mua bán điện song phương có thời hạn giữa đơn vị phát điện và mua điện, hợp đồng bán buôn điện có thời hạn.

6. Kiểm tra chi phí và giá thành sản xuất kinh doanh điện của đơn vị điện lực.

III. Giám sát cân bằng cung - cầu điện

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền: Các chương trình, đề án hiện đại hóa hệ thống điện, phát triển lưới điện thông minh.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hoặc ban hành Quy định về quản lý nhu cầu điện, bao gồm:

- Các quy định về lưới điện truyền tải, quy định lưới điện phân phối, quy định giám sát cân bằng cung - cầu điện;

- Quy định nghiên cứu phụ tải; quy định khuyến khích khách hàng tham gia quản lý phụ tải; quy định điều khiển trực tiếp phụ tải và các quy định khác nhằm quản lý phụ tải điện, nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng;

- Cơ chế, chính sách và phương thức hỗ trợ tài chính để thực hiện quản lý nhu cầu điện, hiện đại hóa hệ thống điện, phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam;

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch các dự án đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối theo quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt;

- Các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục ngừng cấp điện, cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện.

3. Kiểm tra, giám sát tình hình cung cấp điện, chất lượng điện năng và điều hành hệ thống điện để đảm bảo cân bằng cung – cầu điện.

IV. Cấp giấy phép và kiểm tra hoạt động điện lực

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền:

- Quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực;

- Quy định các hành vi vi phạm và hình thức xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động điện lực.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hoặc ban hành:

- Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi và quản lý Giấy phép hoạt động điện lực;

- Quy định về kiểm tra và giải quyết tranh chấp trong hoạt động điện lực và sử dụng điện.

3. Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện: Quy định vận hành thị trường điện lực; giấy phép hoạt động điện lực; hợp đồng mua bán điện song phương có thời hạn (PPA); biểu giá điện và phí các loại; các chương trình, dự án quản lý nhu cầu điện (DSM) và tiết kiệm năng lượng (EE);các quy định khác của pháp luật về hoạt động điện lực và thị trường điện lực;

4. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong hoạt động điện lực.