Cục Điều tiết điện lực

LÃNH ĐẠO CỤC


Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 024.22246862
Email: TuanNguyenAnh@moit.gov.vn

 

 

 
Phó Cục trưởng Đinh Thế Phúc Phó Cục trưởng Phạm Quang Huy Phó Cục trưởng Trần Tuệ Quang

Điện thoại: 024.35543195
Email: PhucDT@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.22147470
Email: HuyPQ@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.22918824 
Email: QuangTT@moit.gov.vn

 

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 Văn phòng

 • Chánh Văn phòng Trần Đình Thảo

Điện thoại: 024.22120027
Email: ThaoTD@moit.gov.vn

 • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Xuyền

Điện thoại: 024.22148248
Email: XuyenNV@moit.gov.vn

 Phòng Quan hệ công chúng và Cấp phép

 • Trưởng phòng Nguyễn Ngô Phong

Điện thoại: 024.22147472
Email: PhongNN@moit.gov.vn

 • Phó Trưởng phòng Đỗ Thị Hà

Điện thoại: 024.22147472
Email: HaDTh@moit.gov.vn

Phòng Quy hoạch và giám sát cân bằng cung cầu

 • Trưởng phòng Nguyễn Thế Hữu

Điện thoại: 024.35543223
Email: HuuNT@moit.gov.vn

 • Phó Trưởng phòng Nguyễn Quang Minh

Điện thoại: 024.35543223
Email: MinhNQ@moit.gov.vn

Phòng pháp chế

 • Trưởng phòng Phạm Thị Kim Hoàn

Điện thoại: 024.22148142
Email: HoanPTK@moit.gov.vn

 • Phó Trưởng phòng Đỗ Thị Mai

Điện thoại: 024.22148142
Email: MaiDT@moit.gov.vn

Phòng Giá điện và Phí

 • Trưởng phòng Trần Tuệ Quang

Điện thoại: 024.22918824
Email: QuangTT@moit.gov.vn

 • Phó Trưởng phòng Ngô Mạnh Kiên

Điện thoại: 024.35543224
Email: KienNM@moit.gov.vn

Phòng Thị trường điện lực

 • Trưởng phòng Đỗ Hùng Mạnh

Điện thoại: 024.22147478
Email: ManhDH@moit.gov.vn

 • Trưởng ban CNTT Nguyễn Thế Mạnh

Điện thoại: 024.22147473
Email: ManhNT@moit.gov.vn

 • Phó Trưởng ban CNTT Bùi Thế Dũng

Điện thoại: 024.22147473
Email: DungBT@moit.gov.vn

Trung tâm nghiên cứu Phát triển thị trường điện lực và Đào tạo

 • Giám đốc Trung tâm Lê Anh Đức

Điện thoại: 024.35543196
Email: DucLA@moit.gov.vn