Kết quả 1-20 trong 244 văn bản

Quyết định 77/QĐ-ĐTĐL

Quyết định ban hành Quy trình tính toán giá trị nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

13/11/2017

13/11/2017

Còn hiệu lực

Thông tư 22/2017/TT-BCT

Thông tư Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quôc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

23/10/2017

12/12/2017

Chưa có hiệu lực

Quyết định 5106/QĐ-BCT

Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2017

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/12/2016

01/01/2017

Còn hiệu lực