Kết quả 1-20 trong 272 văn bản

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT

Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

16/10/2018

16/10/2018

Còn hiệu lực

Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Quy trình lập KHVHHTĐ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

01/10/2018

01/10/2018

Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BCT

Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

27/09/2018

15/11/2018

Chưa có hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BCT

Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

27/08/2018

15/11/2018

Chưa có hiệu lực

Quyết định 354/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

25/01/2018

01/01/2018

Còn hiệu lực

Quyết định 341/QĐ-BCT

Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

24/01/2018

01/01/2018

Còn hiệu lực