Kết quả 1-20 trong 35 văn bản

Quyết định 30/2021/QĐ-TTg

Phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

10/10/2021

10/10/2021

Còn hiệu lực

Thông tư 04/2021/TT-TTCP

Quy trình tiếp công dân

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

01/10/2021

15/11/2021

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH

VBHN Luật Xử lý VPHC

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2020

07/12/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH

VBHN Luật Ban hành VB QPPL

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

15/07/2020

15/07/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất Luật Phòng chống tham nhũng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

15/07/2020

15/07/2020

Còn hiệu lực

Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Cong tac van thu va the thuc VBHC

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

05/03/2020

05/03/2020

Còn hiệu lực

Nghị định 59/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp PCTN

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

01/07/2019

15/08/2019

Còn hiệu lực

Thông tư 34/2010/TT-BCT

Thông tư Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/10/2010

Đang cập nhật

Còn hiệu lực