Kết quả 1-20 trong 96 văn bản

Luật Luật số 11/2022/QH-15

Luật Thanh tra 2022

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

14/11/2022

01/07/2023

Chưa có hiệu lực

Luật 12/2017/QH14

Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

26/07/2022

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Quyết định 30/2021/QĐ-TTg

Phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

10/10/2021

10/10/2021

Còn hiệu lực

Thông tư 04/2021/TT-TTCP

Quy trình tiếp công dân

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

01/10/2021

15/11/2021

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH

VBHN Luật Xử lý VPHC

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2020

07/12/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất VBHN so 31/VBHN-VPQH

VBHN Luật Xử lý VPHC

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2020

07/12/2020

Còn hiệu lực

Luật 72/2020/QH14

Luật Bảo vệ môi trường

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

17/11/2020

01/01/2022

Còn hiệu lực

Luật 70/2020/QH14

Luật Thỏa thuận Quốc tế 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

13/11/2020

01/07/2021

Còn hiệu lực

Luật 68/2020/QH14

Luật Cư trú

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

13/11/2020

01/07/2021

Còn hiệu lực