Kết quả 1-20 trong 438 văn bản

Quyết định 621/QĐ-BCT

QĐ điều chỉnh giá truyền tải điện năm 2022

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

10/03/2023

01/01/2022

Hết hiệu lực

Quyết định 21/QĐ-ĐTĐL

Khung giá của NMĐ gió và MT chuyển tiếp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/01/2023

07/01/2023

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT

VBHN các Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

06/01/2023

06/01/2023

Còn hiệu lực