Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Thông tin về nhập khẩu điện

Để đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt toàn quốc, hàng năm, Bộ Công Thương thực hiện thẩm định và phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia, bao gồm dự kiến kế hoạch huy động các loại nguồn điện khác nhau: thủy điện, nhiệt điện, tuabin khí, các nguồn năng lượng tái tạo và nhập khẩu điện. Hiện nay Việt Nam nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào. Trong đó phần nhập khẩu điện chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong toàn bộ nhu cầu điện năng toàn quốc.

Cụ thể, với năm 2019, tổng sản lượng điện năng nhập khẩu của hệ thống điện quốc gia năm 2019 là 3,274 tỷ kWh (cao hơn 26,9% so với kế hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt). Tuy nhiên sản lượng điện nhập khẩu nêu trên chỉ chiếm tỷ trọng 1,36% trong tổng cơ cấu nguồn phát điện năm 2019. Trong đó sản lượng điện nhập khẩu Trung Quốc là 2,15 tỷ kWh (tăng 43,3% so với kế hoạch), sản lượng điện nhập khẩu Lào là 1,124 tỷ kWh (tăng 4,0% so với kế hoạch).

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3733/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020. Theo đó, tổng sản lượng điện năng dự kiến nhập khẩu trong năm 2020 là 3,155 tỷ kWh (thấp hơn 3,65% so với thực tế thực hiện năm 2019), trong đó, dự kiến sản lượng điện mua từ Trung Quốc là 2,055 tỷ kWh (thấp hơn 4,43% so với thực tế thực hiện năm 2019), sản lượng điện mua từ Lào là 1,1 tỷ kWh (thấp hơn 2,16% so với thực tế thực hiện năm 2019). Sản lượng điện nhập khẩu chiếm tỷ trọng 1,21% trong tổng cơ cấu nguồn phát điện dự kiến năm 2020. Như vậy, trong năm 2020, tổng điện năng dự kiến nhập khẩu của hệ thống điện quốc gia nói chung và sản lượng điện dự kiến mua từ Trung Quốc nói riêng theo Quyết định số 3733/QĐ-BCT đều thấp hơn thực hiện của năm 2019.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương (trực tiếp là Cục Điều tiết điện lực) sẽ thường xuyên cập nhật, giám sát tình hình cung ứng điện, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3733/QĐ-BCT để đảm bảo cơ cấu huy động các nguồn điện như thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo, nhiệt điện dầu, … cũng như nguồn điện nhập khẩu được thực hiện hợp lý, hiệu quả và tối ưu chi phí và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về việc nhập khẩu điện để người dân được biết.

Tác giả: Phòng Hệ thống điện - Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 31/01/2020 10:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét