Văn bản QPPL ngành điện

Thông tư số 46/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT về giá dịch vụ phụ trợ và hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 46/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện. Theo đó, Thông tư 46/2018/TT-BCT bổ sung các quy định về chi phí dịch vụ phụ trợ vận hành phải phát, khởi động đen và điều chỉnh điện áp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hệ thống điện đảm bảo an ninh hệ thống.

Việc ban hành Thông tư số 46/2018/TT-BCT bổ sung quy định về dịch vụ phụ trợ đảm bảo thanh toán minh bạch trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh là rất cần thiết để đảm bảo thị trường bán buôn điện cạnh tranh vận hành và thanh toán dịch vụ phụ trợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Theo đó các Tổng công ty điện lực tham gia mua điện trên thị trường sẽ có trách nhiệm thanh toán tách bạch các khoản chi phí điện năng và các khoản chi phí dịch vụ phụ trợ để duy trì an ninh hệ thống điện.

Tác giả: ; xuất bản: 03/01/2019 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét