Thông tin giá điện

Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 57/2020/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện. Thông tư số 57/2020/TT-BCT sẽ thay thế Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện.

Việc ban hành Thông tư số 57/2020/TT-BCT để đáp ứng các yêu cầu xuất phát từ thực tế cần bổ sung các quy định về đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện đối với nhà máy nhiệt điện sử dụng khí LNG, các quy định liên quan đến việc sử dụng than trộn, khí trộn, đường dây đấu nối đặc thù, thông số đầu vào tính toán giá điện và nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện.

Cụ thể, Thông tư 57/2020/TT-BCT đã sửa đổi và bổ sung được các quy định mới như sau:

  • Các quy định liên quan đến hợp đồng mua bán khí (GSPA), hợp đồng bán khí (GSA), hợp đồng mua bán nhiên liệu (than, khí thiên nhiên, LNG) và hợp đồng vận chuyển nhiên liệu (than, khí thiên nhiên, LNG) là cơ sở để Bên mua và Bên bán đàm phán hợp đồng mua bán điện đối với các loại hình nhà máy điện, đặc biệt là nhà máy điện sử dụng khí LNG – loại hình nhà máy nhiệt điện khí sẽ được xây dựng và đưa vào vận hành trong thời gian sắp tới.
  • Quy định liên quan đến đường dây đấu nối đặc thù đưa ra cách thức và phương án tính toán giá đấu nối đặc thù để nhà đầu tư thực hiện xây dựng đường dây và trạm biến áp từ sân phân phối của một số nhà máy điện để tải công suất của một số nhà máy điện đến điểm đấu nối khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đầu tư xây dựng thu hồi được các chi phí xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng theo quy định của pháp luật. Chi phí đấu nối đặc thù này được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ và được đưa vào chi phí mua điện trong tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Các quy định liên quan đến thông số đầu vào tính toán giá điện như sử dụng tổng mức đầu tư có hiệu lực tại thời điểm đàm phán giá điện được sử dụng để tính toán giá điện, quy định về tỷ lệ vốn chủ sở hữu, vốn vay và quy định tính toán lãi suất vay vốn trong thời gian vận hành căn cứ vào hợp đồng vay vốn, các văn bản, tài liệu giữa Chủ đầu tư và các tổ chức tín dụng, ngân hàng cho vay để phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
  • Quy định về nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện, cụ thể là Bên mua và Bên bán thỏa thuận giá cố định bình quân của nhà máy điện thành giá cố định từng năm với điều kiện đảm bảo giá cố định bình quân không thay đổi so với mức giá đã được hai bên thỏa thuận và tuân thủ theo các nguyên tắc sau: Tỷ suất chiết khấu tài chính khi tính toán giá cố định từng năm do hai bên thỏa thuận theo tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính của nhà máy điện; Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các khoản vay cho đầu tư xây dựng nhà máy điện theo thời hạn hoàn trả vốn vay. Nội dung này đã sửa đổi nội dung quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định tỷ lệ điều chỉnh giá cố định của năm cao nhất không vượt quá 1,2 lần giá cố định bình quân là để đảm bảo cho Bên bán điện có đủ khả năng hoàn trả vốn vay theo thời hạn tại các hợp đồng vay vốn.

Ngoài ra, Thông tư số 57/2020/TT-BCT có nội dung sửa đổi một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT về: Sử dụng suất đầu tư là chi phí đầu tư cho 01kW công suất tính bình quân của nhà máy điện chuẩn được tính toán trên cơ sở tổng mức đầu tư có hiệu lực tại thời điểm tính toán khung giá phát điện (cập nhật tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm tính toán); lãi suất vốn vay… để phù hợp với nội dung quy định phương pháp tính toán giá điện tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT.

Tác giả: Phòng GP- Cục ĐTĐL ; xuất bản: 03/03/2021 05:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét