Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 01/12/2023 | 20:40 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh phong trào chống lãng phí

Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh phong trào chống lãng phí

29/11/2023

Trong bối cảnh hiện nay, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí', Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra. Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 là nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty nhiệt điện Nghi Sơn, với mục tiêu kép vừa đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa chữa lớn, đầu tư xây dựng, đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151