Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 15/06/2024 | 20:40 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Bộ phận một cửa

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Cục Điều tiết điên lực

01/03/2023
Dưới đây là Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Cục Điều tiết điên lực.
STT
Tên TTHC
Lĩnh vực
Căn cứ pháp lý
1
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
Điện
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (Nghị định số 137/2013/NĐ-CP);
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Nghị định số 08/2018/NĐ-CP);
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi một số điểu của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của của Bộ Công Thương (Nghị định số 17/2020/NĐ-CP);
- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực (Thông tư số 21/2020/TT-BCT);
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực (Thông tư số 10/2023/TT-BCT).
2
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
Điện
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 21/2020/TT-BCT;
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT.
3
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện
Điện
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 21/2020/TT-BCT;
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT.
4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện
Điện
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 21/2020/TT-BCT;
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT.
5
Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điện
Điện
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 21/2020/TT-BCT;
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT.
6
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điện
Điện
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 21/2020/TT-BCT;
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT.

7
Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện
Điện
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 21/2020/TT-BCT;
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT.
8
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện
Điện
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 21/2020/TT-BCT;
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT.
9
Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài
Điện
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (Nghị định số 137/2013/NĐ-CP);
- Thông tư số 09/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151