Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 25/09/2023 | 17:05 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 16/2023/TT-BCT Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 31/08/2023
2 10/2023/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 21/04/2023
3 09/2023/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và TT 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 16 21/04/2023
4 02/2023/QĐ-TTg Quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 03/02/2023
5 02/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 19/01/2023
6 21/QĐ-ĐTĐL Khung giá của NMĐ gió và MT chuyển tiếp 07/01/2023
7 02/VBHN-2023 VBHN Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 06/01/2023
8 04/VBHN-BCT VBHN các Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải 06/01/2023
9 03/VBHN-BCT VBHN các Thông tư của BT BCT quy định hệ thống điện phân phối 06/01/2023
10 01/VBHN-BCT VBHN Thông tư ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 06/01/2023
11 38/2022/TT-BCT Thông tư Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 30/12/2022
12 39/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi bổ sung 1 số điều cua các Thông tư quy định hệ thống điện TT và HTĐ phân phối 30/12/2022
  • 0
  • 0