Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 17/07/2024 | 21:00 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản liên quan

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 45/2024/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính ban hành PP định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do NN định giá 01/07/2024
2 73/2024/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với CC, VC và lực lượng vũ trang 30/06/2024
3 74/2024/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người LĐ làm việc theo hợp đồng lao động 30/06/2024
4 68/2024/NĐ-CP Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ 25/06/2024
5 07/2024/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký HĐ theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 20/06/2024
6 59/2024/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 25/05/2024
7 56/2024/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 18/05/2024
8 05/2024/TT-TTCP Thông tư quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra 26/04/2024
9 942/QĐ-BCT Quyết định ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cua Bộ Công Thương 22/04/2024
10 04/2024/TT-TTCP Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra 08/04/2024
11 01/2024/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN 20/01/2024
12 31/2024/QH15 Luật Đất đai 18/01/2024
  • 0
  • 0