các thành viên tham gia thị trường Điện

STT Tên nhà máy Công suất lắp đặt Loại hình tham gia
1 Cà Mau 2 750.00 MW Tham gia gián tiếp
2 Cẩm Phả 660.00 MW Tham gia trực tiếp
3 Cần Đơn 77.50 MW Tham gia gián tiếp
4 Cao Ngạn 110.00 MW Tham gia trực tiếp
5 Chiêm Hóa 48.00 MW Tham gia gián tiếp
6 Cửa Đạt 97.00 MW Tham gia trực tiếp
7 Đa Dâng 2 34.00 MW Tham gia trực tiếp
8 Đa Mi 175.00 MW Tham gia trực tiếp
9 Đa Nhim 160.00 MW Tham gia trực tiếp
10 Đại Ninh 300.00 MW Tham gia trực tiếp
11 Đăk Mi 3 45.00 MW Tham gia trực tiếp
12 Đak Mi 4A - 4B - 4C 208.00 MW Tham gia trực tiếp
13 Đakdrinh 125.00 MW Tham gia trực tiếp
14 Đakr'tih 144.00 MW Tham gia trực tiếp
15 Đam'Bri 75.00 MW Tham gia trực tiếp
  • 0
  • 0