các thành viên tham gia thị trường Điện

STT Tên nhà máy Công suất lắp đặt Loại hình tham gia
1 Ngòi Phát 72.00 MW Tham gia trực tiếp
2 Nho Quế 1 32.00 MW Tham gia trực tiếp
3 Nho Quế 2 48.00 MW Tham gia trực tiếp
4 Nho Quế 3 110.00 MW Tham gia trực tiếp
5 Nhơn Trạch 1 450.00 MW Tham gia trực tiếp
6 Nhơn Trạch 2 750.00 MW Tham gia trực tiếp
7 Phả Lại 1 440.00 MW Tham gia trực tiếp
8 Phả Lại 2 600.00 MW Tham gia trực tiếp
9 Phú Mỹ 1 1059.00 MW Tham gia trực tiếp
10 Phú Mỹ 2.1 860.00 MW Tham gia trực tiếp
11 Phú Mỹ 2.2 750.00 MW Tham gia gián tiếp
12 Phú Mỹ 3 750.00 MW Tham gia gián tiếp
13 Phú Mỹ 4 440.00 MW Tham gia trực tiếp
14 Pleikrông 720.00 MW Tham gia gián tiếp
15 Quảng Ninh 1200.00 MW Tham gia trực tiếp
  • 0
  • 0