các thành viên tham gia thị trường Điện

STT Tên nhà máy Công suất lắp đặt Loại hình tham gia
1 Văn Chấn 57.00 MW Tham gia trực tiếp
2 Vĩnh Sơn 66.00 MW Tham gia trực tiếp
3 Vĩnh Tân 1 1200.00 MW Tham gia gián tiếp
4 Vĩnh Tân 2 622.00 MW Tham gia trực tiếp
5 Vũng Áng 1 1200.00 MW Tham gia trực tiếp
  • 0
  • 0