Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 02:13 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 10/VBHN-BCT VBHN Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 06/10/2022
2 15/2022/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp 03/10/2022
3 14/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 30/09/2022
4 13/2022/TT-BCT Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 về an toàn điện 25/08/2022
5 1052/QĐ-BCT Quyết định giá truyền tải điện năm 2022 31/05/2022
6 820/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2022 29/04/2022
7 485/QĐ-BCT Quyết định giá truyền tải điện năm 2021 28/03/2022
8 02/VBHN-BCT VBHN nghị định quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực điện lực 08/02/2022
9 17/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các NĐ về XPVPHC trong đó có ĐL 31/01/2022
10 131/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 28/01/2022
11 03/2022/QH-15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật 11/01/2022
12 97/QĐ-ĐTĐL Ban hành danh sách NMĐ tham gia thị trường điện năm 2022 31/12/2021
  • 0
  • 0