Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 17/07/2024 | 19:13 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 21/2020/TT-BCT Thông tư 21/2020/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 09/09/2020
2 22/2020/TT-BCT Thông tư 22/2020/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 09/09/2020
3 23/2020/TT-BCT Thông tư 23/2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 09/09/2020
4 2093/QĐ-BCT Quyết định 2093/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh 07/08/2020
5 1729/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt khung giá BB của EVN cho các TCTĐL năm 2020 01/07/2020
6 54/2020/NĐ-CP Nghị định 54/2020/NĐ-CP sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương 18/05/2020
7 13/2020/QĐ-TTg Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 06/04/2020
8 43/QĐ-ĐTĐL Quyết định 43/QĐ-ĐTĐL ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện 16/03/2020
9 42/QĐ-ĐTĐL Quyết định 42/QĐ-ĐTĐL Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực 16/03/2020
10 41/QĐ-ĐTĐL Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện 16/03/2020
11 10/VBHN-BCT Số 10/VBHN-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 09/03/2020
12 08/2020/QĐ-TTg Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam 05/03/2020
  • 0
  • 0