Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 00:27 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 54/2020/NĐ-CP Nghị định 54/2020/NĐ-CP sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương 18/05/2020
2 13/2020/QĐ-TTg Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 06/04/2020
3 43/QĐ-ĐTĐL Quyết định 43/QĐ-ĐTĐL ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện 16/03/2020
4 42/QĐ-ĐTĐL Quyết định 42/QĐ-ĐTĐL Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực 16/03/2020
5 41/QĐ-ĐTĐL Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện 16/03/2020
6 10/VBHN-BCT Số 10/VBHN-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 09/03/2020
7 08/2020/QĐ-TTg Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam 05/03/2020
8 35/QĐ-ĐTĐL Quyết định 35/QĐ-ĐTĐL Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện 27/02/2020
9 34/QĐ-ĐTĐL Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện 27/02/2020
10 01/VBHN-BCT VBHN 01/VBHN-BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện 05/02/2020
11 03/VBHN-BCT VBHN 03/VBHN-BCT Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện 05/02/2020
12 02/VBHN-BCT VBHN 02/VBHN-BCT Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 05/02/2020
  • 0
  • 0