Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 02:01 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 02/VBHN-BCT Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 05/02/2020
2 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 05/02/2020
3 4035/QĐ-BCT Quyết định 4035/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2020 31/12/2019
4 4036/QĐ-BCT Quyết định 4036/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2020 31/12/2019
5 42/2019/TT-BCT Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành 18/12/2019
6 3733/QĐ-BCT Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành HTĐ Quốc gia năm 2020 16/12/2019
7 23/VBHN-BCT VBHN 23/VBHN-BCT Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia 02/12/2019
8 24/VBHN-BCT VBHN 24/VBHN-BCT hợp nhất các Thông tư của Bộ trưởng BCT quy định HTĐ truyền tải 02/12/2019
9 20/VBHN-BCT VBHN 20/VBHN-BCT quy định hệ thống điện phân phối 02/12/2019
10 21/VBHN-BCT VBHN 21/VBHN-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia 02/12/2019
11 18/VBHN-BCT VBHN 18/VBHN-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh 02/12/2019
12 22/VBHN-BCT VBHN 22/VBHN-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia 02/12/2019
  • 0
  • 0