Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 01:27 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 19/VBHN-BCT VBHN 19/VBHN-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 02/12/2019
2 30/2019/TT-BCT Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT và Thông tư số 39/2015/TT-BCT 18/11/2019
3 31/2019/TT-BCT Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT, Thông tư số 40/2014/TT-BCT và Thông tư số 44/2014/TT-BCT 18/11/2019
4 29/2019/TT-BCT Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCTvà bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT 15/11/2019
5 24/2019/TT-BCT Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT 14/11/2019
6 10/VBHN-BCT VBHN 10/VBHN-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 10/09/2019
7 15/2019/TT-BCT Thông tư 15/2019/TT-BCT sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 26/08/2019
8 2617/QĐ-BCT QĐ phê duyệt khung giá bán buôn của EVN cho các TCTĐL năm 2019 22/08/2019
9 55/QĐ-ĐTĐL Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực 14/06/2019
10 46/QĐ-ĐTĐL Quyết định 46/QĐ-ĐTĐL Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện 08/05/2019
11 40/QĐ-ĐTĐL Quyết định 40/QĐ-ĐTĐL Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện 19/04/2019
12 25/QĐ-ĐTĐL Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL Quy trình thử nghiệm và giám sát thử nghiệm 26/03/2019
  • 0
  • 0