Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 00:50 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 281/QĐ-BCT Quyết định 281/QĐ-BCT khung giá phát điện năm 2019 12/02/2019
2 13/QĐ-ĐTĐL Quyết định 13/QĐ-ĐTĐL Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điệ 31/01/2019
3 226/QĐ-BCT Quyết định 226/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2019 31/01/2019
4 02/2019/TT-BCT Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió 15/01/2019
5 02/QĐ-ĐTĐL Quyết định 02/QĐ-ĐTĐL Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia 10/01/2019
6 02/2019/QĐ-TTg Quyết định 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 08/01/2019
7 109/QĐ-ĐTĐL Quyết định 109/QĐ-ĐTĐL phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2019 28/12/2018
8 4894/QĐ-BCT Quyết định 4894/QĐ-BCT về việc đính chính Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 27/12/2018
9 108/QĐ-ĐTĐL Quyết định 108/QĐ-ĐTĐL Danh sách nhà máy điện tham gia Thị trường điện năm 2019 27/12/2018
10 54/2018/TT-BCT Thông tư 54/2018/TT-BCT bãi bỏ Điều 7 Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối 25/12/2018
11 106/QĐ-ĐTĐL Quyết định 106/QĐ-ĐTĐL Quy trình xác định và vận hành dịch vụ phụ trợ 14/12/2018
12 25/VBHN-BCT VBHN 25/VBHN-BCT Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện 07/12/2018
  • 0
  • 0