Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 15/04/2024 | 06:17 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản liên quan

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 01/2024/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN 20/01/2024
2 03/2024/NĐ-CP Nghị định quy định về CQ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của CQ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 11/01/2024
3 02/2024/NĐ-CP Nghị định cua CP về việc chuyển giao công trình điện là TS công sang EVN 10/01/2024
4 98/2023/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31/12/2023
5 47/2023/TT-BCT Thông tư quy định về việc XD và ban hành VBPQPL của Bộ Công Thương 29/12/2023
6 937/NQ-UBTVQH15 Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH15 ngày 13/12/2024 của UB thường vụ Quốc hội 13/12/2023
7 26/CT-TTg CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ 20/10/2023
8 968/CĐ-TTg Công điện của TTCP về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan HC các cấp 16/10/2023
9 73/2023/NĐ-CP Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 29/09/2023
10 06/VBHN-BXD VBHN Nghị định về quản lý CP đầu tư xây dựng 14/08/2023
11 03/VBHN-BNV VBHN Nghị định của CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC 03/08/2023
12 893/QĐ-TTg Quyết định của TTCP phê duyệt Quy hoạch tổng thể về NL quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 26/07/2023
  • 0
  • 0