Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 15/06/2024 | 04:01 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản liên quan

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 26/CT-TTg CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ 20/10/2023
2 968/CĐ-TTg Công điện của TTCP về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan HC các cấp 16/10/2023
3 73/2023/NĐ-CP Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 29/09/2023
4 06/VBHN-BXD VBHN Nghị định về quản lý CP đầu tư xây dựng 14/08/2023
5 03/VBHN-BNV VBHN Nghị định của CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC 03/08/2023
6 893/QĐ-TTg Quyết định của TTCP phê duyệt Quy hoạch tổng thể về NL quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 26/07/2023
7 1877/QĐ-BCT QĐ ban hành quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử của BCT 21/07/2023
8 1852/QĐ-BCT Quyết định bãi bỏ các VBHC trong lĩnh vực điện lực cua BCT 18/07/2023
9 48/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 17/07/2023
10 43/2023/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 30/06/2023
11 22/2023/QH15 Luật Đấu thầu 2023 23/06/2023
12 20/2023/QH15 Luật Giao dịch điện tử 2023 22/06/2023
  • 0
  • 0