Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 20/06/2024 | 07:13 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản liên quan

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 13/VBHN-BCT VBHB Thông tư của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện 27/04/2023
2 12/VBHN-BCT VBHN Thông tư của BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp GP HĐĐL 27/04/2023
3 1028/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương ban hành Biểu giá CP tránh được năm 2023 27/04/2023
4 280/CĐ-TTg Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương 19/04/2023
5 06/2023/TT-BCT TT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành CT trong các CQ, TC thuộc ngành lĩnh vực CT 23/03/2023
6 07/2023/TT-BCT TT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, QL và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị SNCL thuộc ngành lĩnh vực CT 23/03/2023
7 05/VBHN-BCT VBHN Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 01/02/2023
8 15/2023/QH15 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 09/01/2023
9 35/2022/TT-BCT Thông tư bãi bỏ một số VB do Bộ trưởng Bộ CT ban hành (bao gồm TT-12 và TT-14 do Cục ĐTĐL chủ trì XD) 21/12/2022
10 2630/QĐ-BCT Quyết định quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐTĐL 02/12/2022
11 Luật số 11/2022/QH-15 Luật Thanh tra 2022 14/11/2022
12 16/2022/TT-BCT Quy định tiêu chí phân loại, ĐL thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực CT 10/10/2022
  • 0
  • 0