Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 15/06/2024 | 04:05 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản liên quan

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 Quyết định số 1982/QĐ-BCT Ban hành quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp trong công tác xây dựng VB QPPL 30/09/2022
2 12/2017/QH14 Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự 26/07/2022
3 04/2022/TT-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của CQ chuyên môn về công thương 28/01/2022
4 3104/QĐ-BCT và 3106/QĐ-BCT CT tiết kiệm chống lãng phí 2021-2025 và năm 2022 của BCT 31/12/2021
5 118/2021/NĐ-CP NĐ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC 23/12/2021
6 30/2021/QĐ-TTg Phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 10/10/2021
7 05/2021/TT-BCT Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 01/10/2021
8 04/2021/TT-TTCP Quy trình tiếp công dân 01/10/2021
9 08/2021/TT-BCT Thông tư quy định về việc xây dựng và ban hành VBQPPL của Bộ Công Thương 30/09/2021
10 04/2021/TT-BTP Thông tư hướng dẫn thi hành các Nghị định của CP về theo dõi THPL 21/06/2021
11 293/VBHN-BTP VBHN Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định 02/02/2021
12 200/VBHN-BTP VBHN Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 22/01/2021
  • 0
  • 0