Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 16:37 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT và Thông tư số 39/2015/TT-BCT 29/06/2022
2 1052/QĐ-BCT Quyết định giá truyền tải điện năm 2022 31/05/2022
3 DTQĐ của TTCP quy định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 09/05/2022
4 820/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2022 29/04/2022
5 485/QĐ-BCT Quyết định giá truyền tải điện năm 2021 28/03/2022
6 Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện và xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện đối với các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp 04/03/2022
7 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 23/02/2022
8 02/VBHN-BCT VBHN nghị định quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực điện lực 08/02/2022
9 17/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các NĐ về XPVPHC trong đó có ĐL 31/01/2022
10 131/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 28/01/2022
11 04/2022/TT-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của CQ chuyên môn về công thương 28/01/2022
12 03/2022/QH-15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật 11/01/2022
  • 0
  • 0