Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 28/05/2023 | 23:23 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 41/QĐ-ĐTĐL Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện 16/03/2020
2 10/VBHN-BCT Số 10/VBHN-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 09/03/2020
3 08/2020/QĐ-TTg Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam 05/03/2020
4 30/2020/NĐ-CP Cong tac van thu va the thuc VBHC 05/03/2020
5 35/QĐ-ĐTĐL Quyết định 35/QĐ-ĐTĐL Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện 27/02/2020
6 34/QĐ-ĐTĐL Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện 27/02/2020
7 01/VBHN-BCT VBHN 01/VBHN-BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện 05/02/2020
8 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 05/02/2020
9 02/VBHN-BCT Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 05/02/2020
10 03/VBHN-BCT VBHN 03/VBHN-BCT Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện 05/02/2020
11 02/VBHN-BCT VBHN 02/VBHN-BCT Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 05/02/2020
12 4035/QĐ-BCT Quyết định 4035/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2020 31/12/2019