Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 29/09/2023 | 07:52 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 15/2023/QH15 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 09/01/2023
2 21/QĐ-ĐTĐL Khung giá của NMĐ gió và MT chuyển tiếp 07/01/2023
3 02/VBHN-2023 VBHN Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 06/01/2023
4 04/VBHN-BCT VBHN các Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải 06/01/2023
5 03/VBHN-BCT VBHN các Thông tư của BT BCT quy định hệ thống điện phân phối 06/01/2023
6 01/VBHN-BCT VBHN Thông tư ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 06/01/2023
7 38/2022/TT-BCT Thông tư Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 30/12/2022
8 39/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi bổ sung 1 số điều cua các Thông tư quy định hệ thống điện TT và HTĐ phân phối 30/12/2022
9 42/2022/TT-BCT Thông tư về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 30/12/2022
10 2976/QĐ-BCT Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành HTĐ Quốc gia năm 2023 30/12/2022
11 VBHN số 18/VBHN-BCT VBHN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 27/12/2022
12 18/VBHN-BCT VBHN các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 27/12/2022
  • 0
  • 0