Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 29/09/2023 | 07:07 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 15/2022/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp 03/10/2022
2 14/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 30/09/2022
3 Quyết định số 1982/QĐ-BCT Ban hành quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp trong công tác xây dựng VB QPPL 30/09/2022
4 Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân 23/09/2022
5 13/2022/TT-BCT Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 về an toàn điện 25/08/2022
6 12/2017/QH14 Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự 26/07/2022
7 Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/07/2022
8 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT và Thông tư số 39/2015/TT-BCT 29/06/2022
9 1052/QĐ-BCT Quyết định giá truyền tải điện năm 2022 31/05/2022
10 DTQĐ của TTCP quy định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 09/05/2022
11 820/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2022 29/04/2022
12 485/QĐ-BCT Quyết định giá truyền tải điện năm 2021 28/03/2022
  • 0
  • 0