Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 18/04/2024 | 01:42 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 03/VBHN-BCT VBHN các Thông tư của BT BCT quy định hệ thống điện phân phối 06/01/2023
2 01/VBHN-BCT VBHN Thông tư ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 06/01/2023
3 38/2022/TT-BCT Thông tư Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 30/12/2022
4 39/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi bổ sung 1 số điều cua các Thông tư quy định hệ thống điện TT và HTĐ phân phối 30/12/2022
5 42/2022/TT-BCT Thông tư về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 30/12/2022
6 2976/QĐ-BCT Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành HTĐ Quốc gia năm 2023 30/12/2022
7 VBHN số 18/VBHN-BCT VBHN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 27/12/2022
8 18/VBHN-BCT VBHN các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 27/12/2022
9 35/2022/TT-BCT Thông tư bãi bỏ một số VB do Bộ trưởng Bộ CT ban hành (bao gồm TT-12 và TT-14 do Cục ĐTĐL chủ trì XD) 21/12/2022
10 104/NĐ-CP NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ quy định về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 21/12/2022
11 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT 08/12/2022
12 2630/QĐ-BCT Quyết định quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐTĐL 02/12/2022
  • 0
  • 0