Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 21:39 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân 23/09/2022
2 13/2022/TT-BCT Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 về an toàn điện 25/08/2022
3 12/2017/QH14 Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự 26/07/2022
4 Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/07/2022
5 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT và Thông tư số 39/2015/TT-BCT 29/06/2022
6 1052/QĐ-BCT Quyết định giá truyền tải điện năm 2022 31/05/2022
7 DTQĐ của TTCP quy định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 09/05/2022
8 820/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2022 29/04/2022
9 485/QĐ-BCT Quyết định giá truyền tải điện năm 2021 28/03/2022
10 Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện và xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện đối với các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp 04/03/2022
11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 23/02/2022
12 02/VBHN-BCT VBHN nghị định quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực điện lực 08/02/2022
  • 0
  • 0