Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 16:18 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 13/VBHN-BCT VBHN Thông tư của BT BCT quy định phương pháp XD giá phát điện và HĐ MBĐ 14/11/2022
2 31/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT và Thông tư số 57/2020/TT-BCT 08/11/2022
3 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 03/11/2022
4 16/2022/TT-BCT Quy định tiêu chí phân loại, ĐL thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực CT 10/10/2022
5 10/VBHN-BCT VBHN Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 06/10/2022
6 15/2022/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp 03/10/2022
7 14/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 30/09/2022
8 Quyết định số 1982/QĐ-BCT Ban hành quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp trong công tác xây dựng VB QPPL 30/09/2022
9 Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân 23/09/2022
10 13/2022/TT-BCT Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 về an toàn điện 25/08/2022
11 12/2017/QH14 Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự 26/07/2022
12 Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/07/2022
  • 0
  • 0