Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/04/2024 | 05:35 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 03/VBHN-BCT VBHN các Thông tư của BT BCT quy định hệ thống điện phân phối 06/01/2023
2 01/VBHN-BCT VBHN Thông tư ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 06/01/2023
3 38/2022/TT-BCT Thông tư Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 30/12/2022
4 39/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi bổ sung 1 số điều cua các Thông tư quy định hệ thống điện TT và HTĐ phân phối 30/12/2022
5 42/2022/TT-BCT Thông tư về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 30/12/2022
6 2976/QĐ-BCT Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành HTĐ Quốc gia năm 2023 30/12/2022
7 VBHN số 18/VBHN-BCT VBHN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 27/12/2022
8 18/VBHN-BCT VBHN các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 27/12/2022
9 104/NĐ-CP NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ quy định về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 21/12/2022
10 96/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Công Thương 29/11/2022
11 12/VBHN-BCT VBHN Thông tư của BT BCT quy định phương pháp, trình tự XD và ban hành khung giá phát điện 14/11/2022
12 13/VBHN-BCT VBHN Thông tư của BT BCT quy định phương pháp XD giá phát điện và HĐ MBĐ 14/11/2022
  • 0
  • 0