Khai mạc khóa đào tạo Mô phỏng và vận hành hệ thống điện