Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 25/06/2024 | 16:09 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT 08/12/2022
2 2630/QĐ-BCT Quyết định quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐTĐL 02/12/2022
3 96/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Công Thương 29/11/2022
4 Luật số 11/2022/QH-15 Luật Thanh tra 2022 14/11/2022
5 12/VBHN-BCT VBHN Thông tư của BT BCT quy định phương pháp, trình tự XD và ban hành khung giá phát điện 14/11/2022
6 13/VBHN-BCT VBHN Thông tư của BT BCT quy định phương pháp XD giá phát điện và HĐ MBĐ 14/11/2022
7 31/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT và Thông tư số 57/2020/TT-BCT 08/11/2022
8 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 03/11/2022
9 16/2022/TT-BCT Quy định tiêu chí phân loại, ĐL thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực CT 10/10/2022
10 10/VBHN-BCT VBHN Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 06/10/2022
11 15/2022/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp 03/10/2022
12 14/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 30/09/2022
  • 0
  • 0