Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 01/03/2024 | 23:52 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 07/2023/TT-BCT TT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, QL và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị SNCL thuộc ngành lĩnh vực CT 23/03/2023
2 02/2023/QĐ-TTg Quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 03/02/2023
3 05/VBHN-BCT VBHN Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 01/02/2023
4 02/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 19/01/2023
5 15/2023/QH15 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 09/01/2023
6 21/QĐ-ĐTĐL Khung giá của NMĐ gió và MT chuyển tiếp 07/01/2023
7 02/VBHN-2023 VBHN Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 06/01/2023
8 04/VBHN-BCT VBHN các Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải 06/01/2023
9 03/VBHN-BCT VBHN các Thông tư của BT BCT quy định hệ thống điện phân phối 06/01/2023
10 01/VBHN-BCT VBHN Thông tư ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 06/01/2023
11 38/2022/TT-BCT Thông tư Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 30/12/2022
12 39/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi bổ sung 1 số điều cua các Thông tư quy định hệ thống điện TT và HTĐ phân phối 30/12/2022
  • 0
  • 0