Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 15/06/2024 | 06:04 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 942/QĐ-BCT Quyết định ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cua Bộ Công Thương 22/04/2024
2 07/2024/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 12/04/2024
3 04/2024/TT-TTCP Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra 08/04/2024
4 …/20…/QH15 Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) 29/03/2024
5 05/2024/QĐ-TTg Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 26/03/2024
6 01/2024/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN 20/01/2024
7 31/2024/QH15 Luật Đất đai 18/01/2024
8 03/2024/NĐ-CP Nghị định quy định về CQ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của CQ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 11/01/2024
9 02/2024/NĐ-CP Nghị định cua CP về việc chuyển giao công trình điện là TS công sang EVN 10/01/2024
10 .../202.../TT-BCT Thông tư hướng dẫn phương pháp xây dựng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực 01/01/2024
11 98/2023/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31/12/2023
12 47/2023/TT-BCT Thông tư quy định về việc XD và ban hành VBPQPL của Bộ Công Thương 29/12/2023
  • 0
  • 0