Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 04/03/2024 | 02:18 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Quy trình mới về thử nghiệm và công nhận ngày COD các dự án năng lượng tái tạo

23/05/2023
EVN vừa ban hành Quy trình về thử nghiệm và công nhận COD các dự án điện gió và điện mặt trời, có hiệu lực từ ngày 21/5/2023, thay thế Quyết định số 746/QĐ-EVN ngày 14/6/2021. Quy trình này quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm sau khi hòa lưới và công nhận ngày vận hành thương mại (COD) nhà máy điện gió nối lưới (nhà máy điện gió), điện mặt trời nối lưới (nhà máy điện mặt trời) đã ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN.
Theo đó, Công ty Mua bán điện (EPTC) sẽ căn cứ các nội dung của Quy trình này để thỏa thuận với các đơn vị phát điện về chương trình thử nghiệm phục vụ công nhận COD trong đó đề nghị các đơn vị phát điện chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về tính chính xác của công suất đề nghị công nhận COD.
Trường hợp sau khi đã công nhận COD phát hiện phần công suất đề nghị công nhận COD lớn hơn công suất lắp đặt thực tế tại thời điểm COD, phần công suất sai khác sẽ được báo cáo Bộ Công Thương để xử lý và áp giá theo quy định của pháp luật.
EPTC cũng sẽ chủ trì xác định phạm vi một phần Nhà máy điện hay toàn bộ Nhà máy điện đủ điều kiện để xem xét công nhận COD. Tham gia chốt chỉ số công tơ đo đếm điện năng từ xa của một phần hoặc toàn bộ Nhà máy điện trong vòng 1 ngày sau khi hoàn thành thử nghiệm tin cậy.
Để đăng ký thử nghiệm COD, Đơn vị phát điện phải hoàn thành ghép nối SCADA của Nhà máy điện trước ngày tiến hành thử nghiệm. EPTC thông báo cho các Đơn vị phát điện việc phối hợp lập kế hoạch thử nghiệm công nhận COD không muộn hơn 90 ngày làm việc trước ngày tiến hành thử nghiệm công nhận COD, Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Cấp điều độ có quyền điều khiển và EPTC chương trình chạy thử nghiệm Nhà máy điện.
Cũng không muộn hơn 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến bắt đầu chạy thử nghiệm, nghiệm thu, Đơn vị phát điện đăng ký chính thức lịch chạy thử nghiệm, nghiệm thu với Cấp điều độ có quyền điều khiển.
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký lịch chạy thử nghiệm, nghiệm thu, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm giải quyết và gửi Phiếu đăng ký công tác thử nghiệm, nghiệm thu đã được giải quyết tới Đơn vị phát điện.
Các hạng mục cần thử nghiệm đối với nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời bao gồm: thử nghiệm khả năng phát/nhận công suất phản kháng:theo đúng quy định tại Quy trình Thử nghiệm và giám sát thử nghiệm ban hành tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019 của Cục Điều tiết Điện lực và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế hợp lệ.
Thử nghiệm kết nối AGC: theo đúng quy định tại Quy trình Thử nghiệm và giám sát thử nghiệm ban hành tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019 của Cục Điều tiết Điện lực và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế hợp lệ. Với thử nghiệm tin cậy, Đơn vị phát điện phối hợp với các nhà thầu tổ chức thử nghiệm tin cậy theo quy trình thống nhất giữa Đơn vị phát điện và các nhà thầu hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan. Thử nghiệm tin cậy có thể tiến hành đồng thời hoặc sau khi kết thúc các thử nghiệm quy định tại Khoản 1, 2 Điều này. Đối với Nhà máy điện đã có một phần được công nhận COD và có nhu cầu đăng ký COD cho phạm vi mới lắp đặt thêm, Đơn vị phát điện cần thực hiện lại các thử nghiệm tại Khoản 1, 2 Điều này cho toàn bộ nhà máy và thực hiện thử nghiệm tại Khoản 3 Điều này cho phần lắp đặt mới.
Đối với điện gió, ngày công nhận COD là ngày một phần/toàn bộ Nhà máy điện sẵn sàng bán điện cho bên mua điện và đáp ứng các điều kiện sau (tùy thuộc vào ngày nào đến sau): Ngày hoàn thành các thử nghiệm nêu tại Điều 7; Ngày chốt chỉ số công tơ sau khi hoàn thành thí nghiệm tin cậy; Ngày Đơn vị phát điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực và Ngày Một phần hoặc toàn bộ Nhà máy điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Việc công nhận COD cho Nhà máy điện mặt trời hoặc một phần Nhà máy điện chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành kiểm tra công suất đăng ký công nhận COD theo Điều 13 và không phát hiện bất thường.
Ngày công nhận COD là ngày một phần hoặc toàn bộ Nhà máy điện sẵn sàng bán điện cho bên mua điện và đáp ứng các điều kiện sau (tùy thuộc vào ngày nào đến sau): Ngày hoàn thành các thử nghiệm nêu tại Điều 7; Ngày chốt chỉ số công tơ (sau khi hoàn thành thí nghiệm tin cậy); Ngày Đơn vị phát điện 12 được cấp giấy phép hoạt động điện lực và Ngày Một phần hoặc toàn bộ Nhà máy điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Trường hợp sau khi kiểm tra theo Điều 13 phát hiện tại hiện trường một hoặc nhiều LINE không đạt yêu cầu, việc công nhận COD cho một phần Nhà máy điện chỉ thực hiện theo nguyên tắc trên sau khi đã loại các LINE không đạt yêu cầu đó để Đơn vị phát điện tiếp tục hoàn thiện…
Theo Ban Thị trường Điện của EVN cho biết, quy trình mới yêu cầu bổ sung văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi Bộ Công thương ban hành Thông tư 10/2023/TT-BCT về cấp Giấy phép hoạt động điện lực.
Theo Báo Đầu tư

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151