Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 21/02/2024 | 21:57 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Lấy ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

24/05/2023
Nhằm tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp về tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện trong năm 2023 và trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 3612/VPCP-CN ngày 21 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho ý kiến đối với Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo và gửi về Bộ Công Thương, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: [email protected] trước 12h00 ngày 24 tháng 5 năm 2023 để Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Chi tiết Dự thảo, xem tại đây. 
  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151