Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 16:29 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Ủy ban Quản lý vốn yêu cầu triển khai giải pháp cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024

12/12/2023
Ủy ban quản lý vốn Nhà nước đã có văn bản gửi 3 tập đoàn EVN, PVN, TKV triển khai các nhiệm vụ cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024.
Cụ thể, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có văn bản số 2701/UBQLV- NL gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc triển khai các nhiệm vụ về cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện và công tác sản xuất kinh doanh năm 2024.
Theo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong thời gian qua, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, đã có nhiều chỉ đạo, điều hành về bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các vấn đề liên quan đến lập kế hoạch và vận hành hệ thống điện quốc gia, đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện, về cung cấp than, khí cho sản xuất điện.

Đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện, về cung cấp than, khí cho sản xuất điện
Trên cơ sở những nội dung báo cáo gần nhất của các doanh nghiệp tại cuộc họp ngày 24/11/2023 tại trụ sở Bộ Công Thương về đảm bảo an ninh cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024 do Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đồng chủ trì. Trên cơ sở kết luận làm việc Bộ Công Thương (văn bản số 364/TB-BCT ngày 28/11/2023), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên EVN, PVN, TKV như sau:
Thứ nhất, chỉ đạo doanh nghiệp rà soát tổng thể, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024; bảo đảm việc cung ứng điện, than, khí cho sản xuất điện năm 2024 vững chắc, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt các tháng mùa khô, cao điểm; chủ động, tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng bộ, liên thông, an toàn, hiệu quả.
Thứ hai, chỉ đạo doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ các chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương, ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp đảm bảo an ninh cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024 (văn bản số 364/TB-BCT ngày 28/11/2023 của Bộ Công Thương), trong đó quan tâm triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp xuyên suốt cụ thể:
Khẩn trương tính toán, cập nhật các hướng dẫn về kịch bản cung ứng điện, cung ứng than, khí cho sản xuất điện, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch vận hành cung cấp điện và vận hành hệ thống điện, Biểu đồ cung cấp than cho sản xuất điện năm 2024 trên cơ sở chỉ tiêu và các mục tiêu kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự báo phụ tải điện, dự báo khí tượng thủy văn.
Thực hiện nghiêm Kế hoạch cung ứng điện và Biểu đồ cung cấp than năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt, ban hành, trong đó bao gồm cả kịch bản cụ thể cho các tháng mùa khô năm 2024 (các tháng 4,5,6).
Khẩn trương bổ sung báo cáo làm rõ các kiến nghị, đề xuất tại cuộc họp và kiến nghị về cơ chế chính sách xử lý các vấn đề, khó khăn, vướng mắc có liên quan như: cơ chế liên quan đến giá điện, giá than, giá khí cho sản xuất điện, đàm phán hợp đồng mua bán điện, công tác thẩm định các dự án nguồn và lưới điện cấp bách...; bám sát quá trình xem xét, giải quyết; cập nhật kịp thời những nội dung chỉ đạo xử lý của Bộ Công Thương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Căn cứ quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, EVN, PVN, TKV chỉ đạo, đôn đốc, rà soát các công việc cần thiết để duy trì hoạt động ổn định, tin cậy của các nhà máy điện trong phạm vi quản lý; có phương án bố trí khắc phục sửa chữa nhanh (nếu phát sinh), chuẩn bị nhiên liệu, tính khả dụng, sẵn sàng phát điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng năm 2024, cập nhật báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo dõi điều hành, chỉ đạo.
EVN, PVN, TKV duy trì chế độ báo cáo đúng quy định, kịp thời (thường xuyên, đột xuất...) với Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Công Thương; cung cấp ; tin theo đúng yêu cầu của Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương để phục vụ công tác theo dõi, giám sát đối với các hoạt động cung ứng điện, cung ứng than, khí cho sản xuất điện năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt, bảo đảm công tác giám sát thường xuyên, trực tiếp và toàn diện của Bộ Công Thương đối với Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) và các hoạt động chỉ huy, điều khiển hệ thống điện của A0 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thứ ba, về trọng tâm nhiệm vụ năm 2024 đối với các doanh nghiệp: Mục tiêu và trách nhiệm bao quát các hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN năm 2024 và các năm tiếp theo là cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. PVN, TKV có trách nhiệm phối hợp cùng EVN thực hiện mục tiêu nêu trên trong phạm vi lĩnh vực hoạt động có liên quan.
Trên cơ sở đó, EVN, TKV, PVN cùng tăng cường trách nhiệm, hợp tác chặt chẽ, thông tin kịp thời để bảo đảm duy trì ổn định, liên tục, không gián đoạn các hoạt động cung ứng than, cung ứng khí cho sản xuất điện; tiếp tục rà soát công tác ký kết Hợp đồng và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai, thực hiện nghiêm điều khoản cam kết tại các Hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện đã ký giữa 03 Tập đoàn theo tinh thần vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc.
Việc bảo đảm vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố nguồn điện thuộc thẩm quyền của EVN, PVN, TKV đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của 3 Tập đoàn năm 2024.
Đối với EVN: Tập đoàn xem xét, kết hợp tổng thể các giải pháp để bảo đảm cung cấp đủ điện năm 2024, bao gồm một số nội dung: Tập trung triển khai các giải pháp chỉ đạo điều hành đồng bộ, phù hợp về điều độ - kỹ thuật - vận hành; trên cơ sở giám sát thường xuyên, trực tiếp và toàn diện của Bộ Công Thương đối với A0, báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật tình trạng của các tổ máy phát điện trong hệ thống và việc dự trữ năng lượng cho các tháng cuối mùa khô, trước cao điểm; kịp thời phát hiện, yêu cầu, đôn đốc các chủ Nhà máy điện tuân thủ, chuẩn bị mọi điều kiện và sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh điều độ huy động nguồn điện, đặc biệt đối với tổ máy cung cấp điện cho Miền Bắc trong thời gian cao điểm.
Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các cơ quan dự báo, theo dõi chặt chẽ thông tin về thời tiết, nguồn nước ..., các diễn biến nhu cầu phụ tải điện, để có phương thức chỉ đạo điều hành cung ứng điện phù hợp, đúng quy định.
Báo cáo, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xử lý về thủ tục đối với các hoạt động liên quan (nhập khẩu điện, triển khai các dự án điện...) nhằm gia tăng nguồn cung cấp điện cho hệ thống (đặc biệt với khu vực Miền Bắc hiện nay) và tăng cường an toàn, tin cậy cung cấp điện, đặc biệt với các trung tâm phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất tiêu thụ có yêu cầu cao về đảm bảo điện.
Thên cơ sở đó, chỉ đạo Chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Song song với việc tập trung cao độ đôn đốc tiến độ thi công trên hiện trường theo các yêu cầu kỹ thuật, EVNNPT bám sát các chỉ đạo xử lý triển khai của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.
Chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp tốt với chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để triển khai công tác tiết kiệm điện với các tiêu chí tiết kiệm điện cụ thể; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp tài chính bảo đảm cân đối dòng tiền, bố trí hợp lý các nguồn vốn thanh toán cho nhu cầu mua và dự phòng nhiên liệu, duy tu sửa chữa lưới điện, mua điện, đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm, cấp bách, đặc biệt đối với các Dự án lưới điện 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối và hoạt động sản xuất kinh doanh khác của doanh nghiệp.
Kiên trì báo cáo, bám sát, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận các cơ chế, chính sách nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, cơ chế liên quan ... nhằm tăng tốc tiến độ triển khai các Dự án điện quan trọng, cấp bách, làm cơ sở chuẩn bị cho công tác cung ứng điện những năm tiếp theo.
Đối với PVN: Lập kế hoạch và chỉ đạo bảo đảm việc cung cấp khí cho sản xuất điện ổn định, liên tục, đầy đủ, không gián đoạn theo các cam kết Hợp đồng đã ký; bảo đảm tính khả dụng, sẵn sàng cao nhất của các tổ máy phát điện thuộc thẩm quyền, đặc biệt đối với tổ máy cung cấp điện cho Miền Bắc trong thời gian cao điểm 2024.
Lập kế hoạch và chỉ đạo bảo đảm việc cung cấp khí cho sản xuất điện ổn định, liên tục, đầy đủ
Xem xét xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh (bao gồm nhập khẩu) đảm bảo cung ứng nhiên liệu phục vụ cho phát điện và nhu cầu nền kinh tế theo sản lượng đã cam kết và các hợp đồng đã ký.
Khẩn trương rà soát, phối hợp làm việc dứt điểm với EVN, TKV về các nội dung điều độ huy động, phân phối, cung ứng nhiên liệu (dầu, khí, than) cho sản xuất điện để chuẩn bị tốt cho các hoạt động phát điện năm 2024.
Phối hợp với EVN xem xét, xây dựng phương án dự phòng nhập khẩu khí cung cấp cho sản xuất điện trong tình huống cực đoan bất khả kháng theo báo cáo của EVN tại cuộc họp.
Đối với TKV: Lập kế hoạch điều hành khai thác, cân đối nguồn than (bao gồm nguồn cung than nhập khẩu), hoạt động chế biến pha trộn, logistics ngay từ những tháng, quý đầu năm 2024 để bảo đảm duy trì ổn định, liên tục, đầy đủ việc cung cấp than cho các hộ sản xuất điện theo Hợp đồng đã ký. Bám sát các diễn biến tiêu thụ và diễn biến liên quan để có phương án chuẩn bị phù hợp, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung than cho sản xuất điện.
Triển khai quyết liệt các hoạt động kiểm tra, đôn đốc bảo đảm duy trì tính khả dụng, sẵn sàng cao nhất của các tổ máy phát điện thuộc thẩm quyền, đặc biệt đối với tổ máy cung cấp điện cho Miền Bắc trong thời gian cao điểm 2024.
Về việc xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của các Công ty mẹ - Tập đoàn:
Về nguyên tắc, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp phải bảo bảo đảm đáp ứng các mục tiêu nhiệm vụ về cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện, phù hợp với lĩnh vực và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, trên cơ sở các Kế hoạch vận hành cung cấp điện và vận hành hệ thống điện, Biểu đồ cung cấp than cho sản xuất điện năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt, các doanh nghiệp xem xét, triển khai theo quy định và khẩn trương cập nhật, tính toán, tổng hợp, trình Ủy ban phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đối với các Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2024.
Đồng thời, để thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, EVN, TKV, PVN tiếp tục chủ động rà soát, dự kiến kế hoạch tài chính của mỗi doanh nghiệp (nhu cầu, khả năng thu xếp, bố trí vốn, cân đối dòng tiền...); các khó khăn, thách thức, nội dung phát sinh; dự kiến các giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, khả thi, đúng quy định; báo cáo kịp thời Cấp có thẩm quyền xem xét, điều hành, chỉ đạo và thông tin kịp thời để Ủy ban theo dõi, tổng hợp, xử lý theo quy định.
Giao Các Vụ: Năng lượng, Tổng hợp, Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phối hợp cùng Ban kiểm soát EVN, PVN, TKV theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức đôn đốc, theo dõi, giám sát, tổng hợp nội dung triển khai công tác SXKD của doanh nghiệp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.
Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao Vụ Năng lượng làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ các Cục, Vụ, cơ quan chức năng của Bộ Công Thương và EVN, PVN, TKV để nắm bắt, trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.
Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN, PVN, TKV trên cơ sở các nhiệm vụ, chỉ đạo, điều hành của các Cấp có thẩm quyền và của Ủy ban đối với hoạt động cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện, các nhiệm vụ SXKD năm 2024, tiếp tục đôn đốc chỉ đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật.
Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, đề nghị Hội đồng thành viên EVN, PVN, TKV báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ để xem xét, xử lý theo quy định.
Theo Báo Công Thương 

Cùng chuyên mục

PV GAS xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty

13/07/2024

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) mới đây đã tổ chức Hội thảo về định hướng 'Xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty và kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thị trường khí'.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151