Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 26/02/2024 | 20:42 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản liên quan

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 29/2013/QH13 Luật Khoa học và Công nghệ 18/06/2013
2 50/2012/TT-BCT Thông tư 50/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng tủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện 28/12/2012
3 14/2012/QH13 Luật PBGDPL 20/06/2012
4 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 11/11/2011
5 56/2010/QH12 Luật Thanh tra 15/11/2010
6 34/2010/TT-BCT Thông tư Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện 07/10/2010
7 422/2010/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông 02/04/2010
8 21/2008/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 28/02/2008
9 04/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 27/02/2008
10 72/2007/NĐ-CP Nghị định về quản lý an toàn đập 07/05/2007
11 02/2007/TT-BXD Thông tư hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 14/02/2007
12 80/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 09/08/2006
  • 0
  • 0